Rady a tipy

Slovníček pohledávek

“Den bez dluhů” si klade za cíl připomenout Čechům, že problém splácení dluhů není možné odkládat na později. 15. listopad je jedinečná příležitost pro učinění prvního kroku k vymanění se z dluhové pasti.

D
Debetní karta: Plastová platební karta přímo spojená s bankovním účtem majitele, která umožňuje jejímu vlastníku vybírat hotovost z bankomatů a nakupovat zboží a služby prostřednictvím elektronických plateb, a dále umožňuje přes bankomaty banky, která kartu vydala, provádět platby a elektronické převody. U debetních karet jsou veškeré transakce hrazeny ze soukromých finančních prostředků vlastníka karty.

Den bez dluhu (15. listopad): Mezinárodní den vyhlášený na základě iniciativy skupiny KRUK, který je určený ke splacení dluhů nahromaděných u nejrůznějších věřitelů: přátel nebo finančních institucí jakéhokoliv druhu. Jedná se o zvláštní den určený všem, kteří si přejí vyřešit svou finanční situaci a zbavit se nahromaděných dluhů.

Dluh, který musí být splacen před termínem: situace, kdy dlužník musí splatit celý dluh s okamžitou platností, protože neplnil lhůty uvedené ve smlouvě, kterou podepsal s věřitelem. Je to tzv. zesplatnění dluhu věřitelem.

Dlužník: fyzická/právnická osoba, která je ze závazkového právního vztahu povinna provádět platby (v případě peněžních závazků) spojené s pohledávkami ve prospěch věřitele.

Dohoda o splátkovém kalendáři: Písemný závazek dlužníka vůči věřiteli, že provede platbu pohledávky v určité výši a v určitém termínu. Dohoda může být začleněna do smlouvy, protože stanovuje povinnosti pro obě strany: věřitel poskytne dlužníkovi čas na splacení dluhu do určitého data (odloží nárokování okamžitého splacení dluhu), zatímco dlužník se zaváže provést platbu ke sjednanému datu.

E
Exekuce (nucená exekuce): Řízení, které se použije v případě, že dlužník dobrovolně nesplní podmínky smlouvy. Prostřednictvím tohoto řízení věřitel, který má na řízení nárok na základě rozhodnutí soudu, donutí dlužníka, aby splnil své povinnosti.

H
Hypoteční úvěr (hypotéka): je úvěr určený fyzickým i právnickým osobám. Vždy musí být zajištěný zástavním právem k nemovistosti na území ČR. Obvykle se jako zástava využívá financovaná nemovitost, ale není to podmínkou, ručit lze i objektem jiným. Hypoteční úvěr je poskytován na koupi nebo výstavbu nemovitostí, opravu či modernizaci, její rekonstrukci.

K
Kontokorent: Produkt sjednaný k běžnému účtu, na jehož základě má klient možnost čerpat určitou výši prostředků i v případě, že prostředky nemá na svém běžném účtu k dispozici.

Kreditní karta: Plastová platební karta k úvěrovému účtu poskytnutému bankou. Majitel kreditní karty je povinen bance splatit kromě čerpaných prostředků také příslušný úrok, a to v předem sjednané lhůtě splatnosti. Prostřednictvím kreditní karty je možné hradit výdaje do výše určené bankou na základě příjmů a platební schopnosti majitele.

O
Oznámení: Písemné sdělení adresované určité osobě, na základě kterého bude příslušná osoba informována o určité skutečnosti či právním dokumentu, který byl sepsán nebo který má být sepsán. Oficiální oznámení týkající se budoucích kroků, které budou uskutečněny v důsledku neplnění závazků stanovených v příslušné smlouvě.

P
Pohledávka: právo věřitele požadovat od dlužníka, aby splnil své povinnosti a zaplatil dlužné částky na jeho účet (v případě, že se jedná o finanční závazky).

R
Ručitel: Osoba, která se zaručila za závazky dlužníka, které má dlužník vůči věřiteli. Ručitel je povinen splácet dluhy namísto dlužníka v případě, že dlužník neplní své závazky.

S
Smlouva o postoupení pohledávky: Dohoda, na základě které věřitel postoupí (převede) pohledávku na třetí stranu; činnost, v rámci které určitá osoba převede na jinou osobu právo k pohledávce na základě smlouvy o postoupení pohledávek.

Smlouva o finanční půjčce: Smlouva uzavřená mezi poskytovatelem půjčky v roli věřitele a příjemcem půjčky v roli klienta (v případě porušení závazku splácení v roli dlužníka). Na základě této smlouvy je klientovi poskytnut určitý objem finančních prostředků výměnou za úhradu určitého úroku a souvisejících poplatků. Výše úroku stejně jako podmínky splácení jsou uvedeny v uzavřené smlouvě. Další možné poplatky vyplývají z platných zákonů.

Splátka: Částka, na které se vzájemně dohodli klient a věřitel při uzavírání úvěrové smlouvy nebo smlouvy o půjče (viz definice výše). Částka, kterou je dlužník povinen splácet ve smluvených termínech tak, aby splatil celý úvěr nebo půjčku (částku, která byla stanovena ve smlouvě).

Spoludlužník: Osoba, která má stejné povinnosti a odpovědnosti jako hlavní dlužník.

Správce pohledávek: Obchodní společnost, jejímž předmětem činnosti je poskytování služby vymáhání pohledávek od dlužníků a která své služby poskytuje z pověření věřitele. Tyto společnosti nabízejí dlužníkům, věřitelům a spotřebitelům obecně tzv. win-win řešení (oboustranně uspokojivé řešení). Pomáhají osobám, které mají dluhy, vyřešit své problémy a znovu se začlenit do normálního ekonomického procesu. Toto řešení přináší duševní klid a navíc se díky tomuto řešení dostanou prostředky zpět do peněžního oběhu. Spotřebitel, obecně řečeno, nebude platit žádné další náklady za určité produkty nebo služby, kterými by nahradil ztráty způsobené osobou, jež nezaplatila své dluhy.

U
Účet (běžný): Bankovní účet je finanční účet, který zaznamenává finanční transakce mezi klientem a bankou. Tento účet slouží k snadné hotovostní i bezhotovostní správě, manipulaci a hospodaření s finančními prostředky. Z tohoto účtu můžeme platby realizovat i přijímat.

Úvěr: Finanční obnos poskytnutý bankou fyzické nebo právnické osobě za předem dohodnutých podmínek ve smlouvě o půjčce finančních prostředků, tj. doba využití úvěru, jeho účel, výše úroku, lhůta splatnosti.

V
Věřitel: Subjekt, který je oprávněn z titulu vlastníka pohledávky požadovat od dlužníka, aby splnil své povinnosti (peněžní či nepeněžní).

Z
Záruka: Prostředky, které slouží jako záruka platebních závazků dlužníka vůči věřiteli. Směnka, hypotéka, zástava, apod. uzavřená ve prospěch věřitele.