Kontaktujte nás

Hledáte pomoc s finančním rozpočtem?
Nevíte si rady se svou finanční situací? Poradíme Vám!

Naši odborní poradci jsou připraveni Vám celý listopad zdarma a nezávazně radit, jak své dluhy řešit. Dluhů Vás nezbavíme, ale pomůžeme Vám s hledáním řešení Vaší obtížné finanční situace.

Kontaktujte nás ZDARMA prostřednictvím:

  • kontaktního formuláře
  • na bezplatné telefonické lince 800 70 08 80
    (Dostupnost linky ve všední dny od 8:00 – 16:30)

Pokud chcete využít poradenství ZDARMA vyplňte prosím formulář.
Bezplatnou telefonní linku můžete stejně jako kontaktní formulář využít i během roku, hlavní aktivity a pomoc zdarma vás ale čekají znovu v Listopadu 2022.

Kontaktní formulář - Poradenství
Společnost KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. jako správce, Vám sděluje následující informace v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů:
Identifikační údaje správce:
KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., Československé armády 954/7, 500 03 Hradec
Králové, IČO: 24785199 (dále jen „Společnost“).

Informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů:
Marián Zalom
e-mail: DPO@cz.kruk.eu
adresa pro korespondenci: Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové

Účel zpracování a právní základ zpracování osobních údajů:
• Poradenství v rámci osvětové akce Den bez dluhů. Poskytování nezávazných a bezplatných rad, jak postupovat v obtížné finanční situaci, při problémech s dluhy, jak postupovat při řešení insolvence nebo exekuce. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s ustanovením článku 6, odst. 1, písm. a, GDPR.
Kategorie osobních údajů, které naše společnost zpracovává pro tento účel:
Osobní údaje jméno a příjmení, emailová adresa, telefon.
Příjemci osobních údajů:
Nejsou jiný příjemcí.
Předávání osobních údajů do třetích zemí:
Vaše osobní údaje nebudou předány do třetích zemí.
Zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí:
Osobní údaje získané přímo od subjektu údajů
Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy:

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu trvání osvětové akce Den bez dluhů. Záznam po 7 dnech bude automatický odstraněn.
Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů:
Právo na přístup k osobním údajům
• Máte právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které naše Společnost zpracovává a potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány.
Právo na opravu osobních údajů
• Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás vedeme, jsou nepřesné či neúplné, máte právo nás požádat o jejich aktualizaci či doplnění.
Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut)
• Máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny nebo jinak zpracovány, pokud jste odvolal souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro další zpracování, nebo osobní údaje byly zpracovány protiprávně, nebo musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, nebo byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.
Právo na omezení zpracování osobních údajů
• Máte právo požadovat omezení zpracování, pokud popíráte přesnost vašich osobních údajů, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údaj a žádáte místo toho o omezení jejich použití, nebo jste vznesl námitku proti zpracování, přičemž není zřejmé, zda náš oprávněný zájem převažuje nad vašimi oprávněnými zájmy.
Právo na přenositelnost osobních údajů
• V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které je založeno na uzavřené smlouvě nebo souhlasu, který jste nám udělili, máte právo na tzv. přenositelnost těchto údajů, které vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
• Kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, včetně profilování, které zpracováváme z důvodu oprávněného zájmu. Stejně tak můžete vznést námitku proti zpracování v situaci, že vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu. V takovém případě vaše osobní údaje již nadále nebudeme takto zpracovávat pro tento účel.
Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
• V případě, že jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobním údajů pro účely, které vyžadují souhlas, máte právo kdykoli tento souhlas odvolat. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, je zákonné.
Právo podat stížnost u dozorového úřadu
• Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domníváte, že došlo k porušení pravidel ochrany vašich osobních údajů.
Další informace o zpracování osobních údajů jsou zveřejněné na našich webových stránkách www.kruk.eu